אסיפות כלליות

 

14.1 | הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של מחזיקי יחידות השתתפות בשותפות epiic 1 Limited Partnership

אפיק 1 שותפות מוגבלת (להלן – “השותפות”)

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של יחידות ההשתתפות (להלן – “האסיפה”), אשר תתקיים ביום ב’ 30.5.2019, בשעה 10:00 במשרדי אינטו השקעות בע”מ, המצויים בשד’ רוקח 101, תל-אביב.

אם לא יימצא מנין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית

ביום ה’ 6 ביוני 2019 באותה השעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה:

  1. דיון בדוחות הכספיים של השותפות ודוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018
  2.  מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר לרואה החשבון השותפות של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר המינוי והסמכת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע את שכרו ויתר תנאי ההתקשרות עמו;
  3.  אישור תיקונים להסכם השותפות לרבות תיקונים למדיניות ההשקעה של השותפות. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו יום 29 באפריל, 2019 , בתום יום העסקים.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי מחזיק יחידות השתתפות הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה (ההצבעה תיעשה בחלקו השני של כתב ההצבעה).

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותף הכללי על ידי שותף כללי הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת בקשה של שותף מוגבל לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הינו עד 7 ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

לפרטים נוספים, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה שפורסם ביום ג’ 23 באפריל 2019 (מס’ אסמכתא: 2019-01-036711 ) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:  www.magna.isa.gov.il