אסיפות כלליות

IINTOO OSHKOSH ANNEX L.P.

אינטו אושקוש אנקס אל.פי

(״השותפות״)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות שתתקיים ביום ד’, 11 בספטמבר 2019.

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות, שתתכנס ביום ד’, 11 בספטמבר 2019, בשעה 10:00 במשרדי אינטו השקעות בע”מ, שד’ רוקח 101, תל אביב (“האסיפה הכללית“). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו יום, באותה השעה ובאותו המקום בשבוע הבא, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לשותפים המוגבלים או לכל יום אחר או שעה אחרת, לרבות באותו היום, או מקום אחר כפי שיקבע השותף הכללי בהודעה למחזיקי יחידות ההשתתפות.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

  1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של השותפות ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.
  2. חידוש מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (ארנסט אנד יאנג), כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם.

המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום העסקים של יום ד’, 28 באוגוסט 2019.

עותק מלא של הדוח המידי ובו מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המידי של השותפות מיום 14 באוגוסט 2019 (מס’ אסמכתא: 2019-01-069891) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.