אסיפות כלליות

IINTOO OSHKOSH ANNEX L.P.

אינטו אושקוש אנקס אל.פי

(״השותפות״)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות שתתקיים ביום ד’, 16 בספטמבר 2020

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות, שתתכנס ביום ד’, 16 בספטמבר 2020, בשעה 18:00 במשרדי אינטו השקעות בע”מ, שד’ רוקח 101, תל אביב (“האסיפה הכללית“)

:הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

  1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של השותפות ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.
  2. חידוש מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (ארנסט אנד יאנג), כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם.
  3. מינוי מחדש של ד”ר רענן כהן לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני
  4. מינוי מחדש של גברת שרית סבן שליט לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני

המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום העסקים של יום ד’, 19 באוגוסט 2020.

עותק מלא של הדוח המידי ובו מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המידי של השותפות מיום 12 באוגוסט 2020 (מס’ אסמכתא: 2020-01-078130) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,
iintoo OshKosh Annex L.P.