אסיפה כללית

אפיק 1 שותפות מוגבלת (“השותפות”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של השותפות

הנושאים שעל סדר היום

(1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2019; (2) מינוי שטראוס לזר ושות’, רואי חשבון כמפקח השותפות ואישור תנאי כהונתו והעסקתו.

כינוס האסיפה הכללית

האסיפה תתכנס ביום ד’, 16 בספטמבר 2020, בשעה 17:00 באמצעות שיחת זום, בלינק:

https://us02web.zoom.us/j/81529495466?pwd=U1ZaNzlUb0dCdWJ3Wmx1V3JHMXpQUT09

Meeting ID: 815 2949 5466

Passcode: 848416

אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום 23 בספטמבר 2020, באותה שעה באמצעות שיחת זום, והכל בהתאם לפרטים שלעיל. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הנו בתום יום העסקים של יום רביעי, 19 באוגוסט 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותף הכללי על ידי שותף מוגבל, הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המיידי המשלים שפרסמה השותפות ביום ב’, 14 בספטמבר 2020 בקשר עם כינוס האסיפה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,

אפיק 1 שותפות מוגבלת