אסיפה כללית

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית נדחית של השותפות

הנושאים שעל סדר היום

(1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2019;

(2) מינוי שטראוס לזר ושות’, רואי חשבון כמפקח השותפות ואישור תנאי כהונתו והעסקתו.

כינוס האסיפה הכללית

האסיפה הנדחית תתכנס ביום ד’, 23 בספטמבר 2020, בשעה 17:00 באמצעות שיחת זום, בלינק:

https://us02web.zoom.us/j/81529495466?pwd=U1ZaNzlUb0dCdWJ3Wmx1V3JHMXpQUT09

Meeting ID: 815 2949 5466

Passcode: 848416

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הנו בתום יום העסקים של יום רביעי, 19 באוגוסט 2020. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הנדחית.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המיידי שפרסמה השותפות ביום ד’, 16 בספטמבר 2020 בקשר עם כינוס האסיפה הנדחית, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,

אפיק 1 שותפות מוגבלת