אסיפה כללית

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית נדחית של השותפות

הנושאים שעל סדר היום

(1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2019;

(2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר;

(3) מינוי מחדש של ד”ר רענן כהן לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני;

(4) מינוי מחדש של גב’ שרית סבן שליט לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית.

כינוס האסיפה הכללית

האסיפה הנדחית תתכנס ביום ד’, 23 בספטמבר 2020, בשעה 18:00 באמצעות בשיחת זום, בלינק:

https://us02web.zoom.us/j/88308573874?pwd=OG1pbGlvcU9CMWlQZksvRUQydnNIQT09

Meeting ID: 883 0857 3874

Passcode: 699560

 

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הנו בתום יום העסקים של יום רביעי, 19 באוגוסט 2020. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הנדחית. ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המיידי שפרסמה השותפות ביום ד’, 16 בספטמבר 2020 בקשר עם כינוס האסיפה הנדחית, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

 

בכבוד רב,
אינטו אושקוש אנקס אל.פי