אסיפה כללית

 אינטו אושקוש אנקס אל.פי (“השותפות”)


הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של השותפות

הנושאים שעל סדר היום

  1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2019
  2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר
  3. מינוי מחדש של ד”ר רענן כהן לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני
  4. מינוי מחדש של גב’ שרית סבן שליט לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית

האסיפה תתקיים ביום רביעי, 16 בספטמבר 2020 ,בשעה 18:00 באמצעות שיחם זום, בלינק:

https://us02web.zoom.us/j/88308573874?pwd=OG1pbGlvcU9CMWlQZksvRUQydnNIQT09

Meeting ID: 883 0857 3874

Passcode: 699560

אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום 23 בספטמבר 2020, באותה שעה באמצעות שיחת זום, והכל בהתאם לפרטים שלעיל. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הנו בתום יום העסקים של יום רביעי, 19 באוגוסט 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותף הכללי על ידי שותף מוגבל, הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המיידי המשלים שפרסמה השותפות ביום ב’, 14 בספטמבר 2020 בקשר עם כינוס האסיפה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,

אינטו אושקוש אנקס אל.פי