אסיפות כלליות

14.1 | הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של מחזיקי יחידות השתתפות בשותפות epiic 1 Limited Partnership


אפיק 1 שותפות מוגבלת (להלן – "השותפות")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של יחידות ההשתתפות (להלן – "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ב' 25.2.2019, בשעה 10:00 במשרדי אינטו השקעות בע"מ, שד' רוקח 101, תל-אביב.

על סדר יומה של האסיפה:

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו 2005 המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום העסקים של יום 18.1.2019.

הצבעה ביחס לשותף מוגבל המעוניין להצביע באמצעות כתב ההצבעה חלף השתתפות באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח, תיעשה באמצעות העברת כתב ההצבעה. את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין) ועותק אישור החזקה של יחידת השתתפות יישלח לשותפות בדואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי אינטו השקעות בע"מ לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותף הכללי על ידי שותף כללי הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. השותפות תפרסם את הודעות העמדה לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון השותף הכללי, אפשר שתוגש לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

לפרטים נוספים, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il.